Bol.com case

Bol.com is geen online boekenwinkel meer, we zijn het grootste online retail tech platform van de Benelux met tientallen miljoenen artikelen. Toch staan we nog maar aan het begin. Met onze partners blijven we ons platform verbeteren voor onze klanten. Zo veranderen we samen retail om het dagelijks leven makkelijker te maken.  Bij bol.com leveren onze collega’s een unieke bijdrage om dit dagelijks leven makkelijker te maken. Vrijheid en verantwoordelijkheid zorgen ervoor dat we samen de volgende stap voor bol.com, het team, en onszelf kunnen vormgeven. Door te pionieren brengen we bol.com verder, met elkaar zijn wij verantwoordelijk voor deze gezamenlijke missie!        

De 'typische' bol.com'er bestaat niet. Bij bol.com geloven we in de kracht van collega’s met verschillende competenties, persoonlijkheden en expertises. Zowel strategische denkers, als doeners die dingen uitproberen, zijn bij ons meer dan welkom. Maar toch lijken we allemaal ook een beetje op elkaar. We doen het graag samen en zijn verbinders en teamdenkers. De bol.com’er heeft lef om nieuwe dingen te proberen en heeft een natuurlijk nieuwsgierigheid altijd te willen waarom we de dingen doen, zoals we ze doen èn durven dit te bekritiseren. We geven elkaar de ruimte om onszelf te zijn en fouten te maken, ervan te leren en door te gaan. Daarbij zetten we niet alleen de grote innovatieve stappen. We gaan juist ook graag voor kleine stappen die een fundamenteel verschil maken voor onze klanten en partners. Om onze gezamenlijk doel te bereiken, stellen we teams centraal. Binnen een team werk je autonoom aan een gezamenlijk doel en verantwoordelijkheid. Omdat we marktleider zijn, zijn nog niet alle paden bepaald of bewandeld. Samen met onze klanten en partners zetten wij de standaard; wat vandaag nieuw is, is morgen normaal! Van het team vraagt dit ondernemerschap en flexibiliteit. Je bent tenslotte continu aan het bijsturen om het doel te behalen. Het hoeft dan ook niet in 1 keer goed te zijn, maar je moet er wel altijd van leren. Jullie dagen elkaar uit om het beste in elkaar en in jezelf naar boven te halen!

Deze case zal in het Nederlands worden gegeven en is open voor Ba3 studenten en hoger.